collage_object

Ledning och driftsform

Vår verksamhet består av er föräldrar, era barn och oss fröknar. Vi tillsammans försöker gestalta vår verksamhet.

Vi tycker att den sociala sfären är viktig, det är i människors möte som det blir rörelse både i hjärta hand och i huvudet. Vi tycker ni är intressanta och vill gärna lära känna er.

Vi pedagoger har huvudansvaret för att era barn har det bra och befinner sig i (för att använda läroplanens språk) ett lärande, för det gör de, fast inte riktigt med samma metoder som i andra pedagogiker.

Vi har kollegium varje torsdag. Då planerar vi och går igenom fasta punkter som tex barnsäkerhet, arbetsmiljö, eventuella incidenter mm enligt ett egenkontrollsystem vi upprättat. Vi går igenom och uppdaterar våra handlingsplaner som vi och alla andra förskolor är ålagda av kommunen att hålla aktuella. Kollegiet är det forum där allt som rör lekskolan tas upp.

Ekonomin skall vara transparant; och vi samtalar om vilka ekonomiska behov som finns. På kollegiet, som pågår i 2  timmar, har vi också barnbeskrivningar eller så bedriver vi studier tillsammans, alternativt konstnärligt övande.
Verksamheten bedrivs som stiftelse därför att det är ett sätt att genom stadgar säkra pedagogiken. I enlighet med den sociala tregreningstanken som Rudolf Steiner beskriver som en önskvärd framtida samhällsmodell skall ingen kunna göra vinst på de ”produktionsmedel” som skapats. Om verksamheten läggs ner skall det kapital som bildats övergå i en annan verksamhet som bedriver Waldorfpedagogik. Stiftelsens styrelse har också det yttersta ekonomiska, juridiska och pedagogiska ansvaret.

Stiftelsen Rudolf Steinerlekskolan drivs alltså av oss som arbetar här. Verksamheten är inte vinstdrivande och det kapital stiftelsen äger är det kapital som ni ser när ni är på plats.

Verksamheten finansieras av kommunala barntillsynspengar samt föräldraavgifter och vi följer de regler som gäller för Lunds kommun.
 
Waldorfförskolorna har ett nätverk.
Waldorfförskolorna i Södra distriktet träffas två gånger per år. Vi turas om att bjuda in varandra. Vi har då möjlighet att samtala om gemensamma angelägenheter. Vi har också fortbildning som ofta bygger på de samtal vi haft tidigare.

I varje distrikt finns det en representant för landskollegiet som har till uppgift och samla in de tankar och frågeställningar som kan vara av gemensamt intresse för hela rikets waldorfförskolor.  
I landskollegiet samlas distrikstrepresentanterna två gånger om året för att samtala om vilka tankar och frågor som lever ute i landet.
En del av frågorna lämnas vidare till RWS:s (Riksföreningen waldorfförskolor) styrelse vars uppdrag är att driva frågor som är gemensamma för många verksamheter. Ofta utmynnar detta i föredrag/fortbildning/samtal på de två riksmöten som RWS anordnar årligen. Waldorfförskolorna vinnlägger sig om att ordna ledighet för så många medarbetare som möjligt för att åka på dessa träffar. RWS sysslar också med att kommunicera med politiker, skriva debattartiklar samt delta i radio- och TV-program.