collage_object

Verksamhetsplan för Rudolf Steinerlekskolan 2020

 
Från och med augusti 2020 har vi sagt upp hyresavtalet för Pyttebo. Eftersom Lunds Waldorfskola tidigare meddelat att de behöver ha tillgång till dessa utrymmen från och med januari 2021 så har vi valt att flytta den barngruppen till Lillebos lokaler redan i augusti för att det ska bli så små förändringar som möjligt för barnen. Det innebär att tre småbarnsgrupper med 5 barn i varje ska husera i Lillebos lokaler och kontoret. Rummet utanför kontoret halveras med en vägg. I den del som har fönster flyttar kontoret in.
Detta är en provisorisk lösning under ett år.
Vi planerar att bygga ett nytt hus ute på ängen på den mark som vi har köpt av skolan.
Lantmäteriförrättningen blir klar den 11 maj. Efter att det är klart kan Nybyggnadskarta ritas. Ansökan om Förhandsbesked har skickats till Stadsbyggnadskontoret men svar har ännu ej erhållits. Vår arkitekt Mats Wedberg håller på att rita.
När alla papper är i ordning söker vi lån hos Sparbanken Skåne. Vi räknar med att vi behöver låna 3 miljoner kr. Ca. 1 miljon har vi i eget sparkapital.
Vi har även lagt en budget för 2020, 2021 och 2022.Samt gjort en värdering av Backebo, nyköpt mark och nybyggnaden.
Nu hoppas vi att allt går i lås.
I det nya huset ska 4 småbarnsgrupper med 4–5 barn i varje grupp husera plus kontoret.
Vår plan är att börja bygga i september 2020 och vara klara augusti 2021 efter sommaruppehållet.
2021 planerar vi lämna även Lillebos och kontorets lokaler.
Tomtebos lokaler har vi löfte om att behålla 10 år till. Nya hyresavtal kommer att skrivas. Ett för Lillebo och ett för Tomtebo.
 
Under vårterminen är 64 (fr maj 65 st.) barn inklusive Solbarnen inskrivna på Lekskolan.
Till hösten minskar vi ner barnantalet till 62 (ev. 63) barn inklusive Solbarnen eftersom det blir en småbarnsgrupp mindre.
 
Solbarnen (Förskoleklassbarnen) är inskrivna på Lunds Waldorfskola och verksamheten kommer även under läsåret 2020–2021 att bedrivas på Rudolf Steinerlekskolan enligt nytt avtal som håller på att utformas med skolan.
 
Underhåll av våra lokaler pågår kontinuerligt men några större renoveringar har vi inte planerat under 2020.
Köket på Tomtebo behöver åtgärdas för att få tillstånd att laga frukost och servera mellanmål.
Plattläggningen utanför Västans ingång planeras att utföras under sommaren.
 
Vi har lämnat över vår ekonomi till Sövdeborgs redovisningsbyrå från september 2019. Det verkar fungera väl.
Cia Håkansson arbetar 60% som rektor och utför en del av det administrativa arbetet kring ekonomin i samarbete med Kerstin Fyledal på Sövdeborg.
Cias rektorstjänst kommer att utökas till 80 - 100% från HT-2020.
 
”Värna barndomen” och ”Värna naturen och arbeta för en hållbar utveckling för framtiden” är fortfarande det tema som vi i det dagliga livet, på kollegiemöten och tillsammans med andra Lekskolor i landet och världen vill fortsätta att arbeta och verka för.
 
Samarbetet med Lunds Waldorfskola och Waldorflekskolan Solvinden prioriterar vi högt.
Att bli trygga och starka tillsammans för att kunna möta framtiden, stå upp för vår pedagogik och vara stolta över våra verksamheter.
 
Hardeberga 4 maj 2020                      Eva Halling / Styrelsens ordförande