collage_object

Verksamhetsberättelse 2019

Stiftelsen Rudolf Steinerlekskolan
Hardeberga skola 401
247 91 Södra Sandby


 
Styrelsemedlemmar från och med Årsmötet 21 maj 2019
Ordförande:
Eva Halling
Styrelseledamöter:
Sara De los Santos
Kia Sjösten
Christopher Mathieu
Ylva Mendez
Suppleanter:
Eva Horn
Tullia Mednicson
Adjungerad:
Cecilia Håkansson, rektor
Externa firmatecknare:
Cecilia Håkansson och Ingrid Kyrkander var för sig.
Revisor:
Ulrika Lindstedt
 
Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 8 möten förutom Årsmötet den 21 maj.
 
 
 
 
Övergripande arbete.
Vårterminen 2019
Lillebo och Pyttebo
Fyra småbarnsgrupper med sammanlagt 18 barn.
Pedagoger:
                      100 %
                      80%
                      60%
                      80%
Två vikarier som täck upp tjänsterna till 100% + kompdagar.
Tomtebo
14 barn
Pedagoger:
                      100%
                      90%
Två vikarier som täck upp tjänsterna till 100% + kompdagar.
Västan
16 barn
Pedagoger:
                      100%
                      80%
Två vikarier som täck upp tjänsterna till 100% + kompdagar
Östan
16 barn
                      100%
81%
                      74%               Varav 50% är en resurstjänst
Eftermiddagspedagog
                       48%
Köket
                      100%
                       88%                                      
50% Försäkringskassan betalar c: a hälften.
Kontoret
75%
Sövdeborgs redovisningsbyrå gjorde bokslutet.
Rektorstjänst                    
Cia Håkansson                                         40%
Vaktmästare
                                                                 Fakturerar kostnader
Eurytmi
                      10%
Modersmålsstöd
Tyska – K
Spanska – S + vi själva
Engelska – vi själva
Finska – A + vi själva
Holländska – M
Franska – K
 
Höstterminen 2019
Lillebo och Pyttebo
18 barn
Pedagoger:
                      100%
                      80%
                      40%
80%
                      42%
                      40%
Tomtebo
13 barn
Pedagoger:
                      100%
 80%
Två vikarier som täck upp tjänsterna till 100% + kompdagar.
En resurs 50–75%. Började den 2 september.
Västan 
13 barn. Mot slutet av terminen 14 barn.
Pedagoger:  
                      100% varav 10% till köarbete
80%                                                                                     
80% Täckt upp kompdagar och lediga dagar.
En vikarie som täckt upp kompdag.
Östan
14 barn. Mot slutet av terminen 15 barn.
Pedagoger:
                      100%
                      81%
                      74%               Varav 50% är en resurstjänst
Två vikarier som täck upp när behov funnits.
Eftermiddagspedagog
                      50%
Köket
M arbetade till mitten av terminen 100%.  Därefter gick hon på föräldraledighet.
L arbetade först 88% och när hon efterträdde M arbetade hon 100%
F                    88% Började arbeta 15 oktober.
                                              
                      50% Försäkringskassan betalar c: a hälften.
                                                                                      
Kontoret
                      75% fram till 1 oktober då hon gick i pension.
Rektor
Cia Håkansson                                             60%. Tog över viss del av adm. av I                                                                                                                                                                      
                                                                                   
Sövdeborgs redovisningsbyrå  
                                               Tog från september över faktura-
och lönehanteringen + bokslut. Kostnaden vet vi inte exakt men efter samtal och uträkningar tror vi inte att det blir en större kostnad än innan.
Vaktmästare
                                               Fakturerar kostnader
Eurytmi
                                               10%
Modersmålsstöd                                     Lika som under vårterminen.
Vikarier
7 stycken vikarier
 
Lekskolans kollegium har under året samlats på torsdagar 16.30 – 18.30 för att planera
verksamheten, föra pedagogiska samtal, fördjupa oss i ett studium och öva konstnärligt.
Vi har haft svårt att hinna med våra olika ambitioner och försökte att under hösten göra ett schema när vi övar konstnärligt, har studium eller barnbeskrivning. Det fungerade inte fullt ut men är en bit på väg. Vi tog tag i ”Hatten” igen för att komma åt de pedagogiska samtalen.
Vår strävan är också att öva oss i SEA:s vägledning till att föra samtal och att fatta beslut.
En avsatt tid under kollegiet finns för rapportering från kollegium-styrelse-kollegium och delegerade områden.
Vår strävan är att varje grupp kan planera på arbetstid men dit har vi inte nått än.
I arbetstiden för Tomtebo och Backebo ingår två timmar till kollegiearbete och två timmars
planering.
För Lillebo och Pyttebo ingår två timmars planering. Kollegietiden blir komptimmar.
Vi arbetade med detta under hösten och från och med januari kommer förmodligen systemet att förändras,
Köket har 40 timmars arbetsvecka och skriver upp tid därutöver som komp.
Under skollov då det är färre barn har vi kunnat lägga in ytterligare planeringstid, enskilt eller med kollegor och också ta ut komptimmar.
Dokumentation
Varje grupp dokumenterar sin verksamhet i gruppen efter varje termin.
Inför höstterminens dokumentation beslutades att alla ordinarie pedagoger skulle göra varsin dokumentation som sedan skickades till Cia (rektor). 
Planeringsdagar
3 januari – Vi gjorde klart vårt kalendarium och planerade verksamheten utifrån vår Årsplan.
Eftermiddagen ägnade vi oss åt planering i var grupp för sig.
Planering i varje grupp under vecka 8.
Planering i varje grupp under vecka 16.
20 juni – Tillbakablick och förberedelse inför höstterminen.
5 och 6 augusti - Planering i kollegiet utifrån vår Årsplan, gjorde kalendarium, såg över Årsringen och vår vikariepool.
I barngrupperna planerade vi kring inskolningar, hembesök, inköp mm.
21 september. Planeringsdag med övernattning på Backåkra vandrarhem. De allra flesta i kollegiet deltog. Vi tackade också Ingrid med tårta och bulleribång för allt hon gjort för Lekskolan.
Planering i varje grupp under vecka 44
Distriktsmöten
I Hardeberga 4 maj. Snabbt beslutat, därför blev det på en lördag.
Vi blev c: a 15 deltagare. 5 lekskolor var representerade.
Frågor i tiden och framtidsvisioner.
20 september på Baskemölla barnstuga.
Tema: Hur ser våra verksamhetsformer ut.
Pedagogiska samtal, med mera.
RWS-styrelsemöten
En av våra medarbetare är ledamot i RWS-styrelse
Under vårterminen deltog vår medarbetare i tre styrelsemöten Två i Järna och ett i Skillinge som var ett längre visionsmöte.
2 medarbetare deltog också på världskonferensen i Dornach 14–18 april.
Under hösten deltog vår representant för RWS på ett nordiskt möte på Orust. Sverige, Norge och Danmark var representerade.
Under hösten deltog vår representant för RWS på två styrelsemöten i Järna och två skypemöten.
RWS står för kostnaderna.
En av våra medarbetare deltog som representant för IASWECE på två av styrelsemötena under året.
IASWECE
En av våra medarbetare är Sveriges representant för IASWECE, den internationella organisationen för alla Waldorfförskolor i hela världen. RWS står för kostnaderna och även för vikariekostnaderna under de c: a två veckor som vår medarbetare är på möten.
Vår representant var på Dornachkonferensen Waldorf 100, som arrangerades av IASWECE under 1 vecka i april
Vår representant var i England, Forest Row, under 1 vecka i oktober.
Landskollegiet
I samband med Samrådsmöterna vår och höst träffas också Landskollegiet.
Landskollegiet består av representanter från waldorfförskolorna i Sverige.
En medarbetare från oss har varit representant från Södra distriktet.
Tyvärr har den medarbetaren inte haft möjlighet att åka under 2019 men annan deltog som representant för RWS på vårmötet.
RWS-fortbildningsmöten
Varje år anordnar RWS (Riksföreningen Waldorfförskolorna samråd) fortbildningsmöten dit alla waldorfförskolor i hela landet bjuds in.
15–16 mars i Järna
Tema: Föredrag: Sissela Nutley. Medier och deras för- och nackdelar i den växande människans liv
Föredrag: Bilden av barnet i vårt samhälle, hur förstår vi vår uppgift i förhållande till tidens möjligheter och utmaningar.
Föredrag: Ursula Flatters. Barn som har svårt att förbinda sig med sin kropp,” att hitta hem.” Hur kan vi förstå och stödja dem i sin utveckling?
Sara och Eva Halling deltog.
4–5 oktober i Järna
Föredrag: Ursula Flatters: Synen på barn i vårt samhälle. Vårt uppdrag som läkare/pedagog.
Föredrag: Jonas Himmelstrand. Betydelsen av anknytningen hos de större barnen.
Föredrag: Jonas Himmelstrand. Läroprocesser hos förskolebarn.
Ingen från Hardeberga deltog.
Utbildningar och kurser
Två medarbetare har fortsatt sin Waldorfförskollärarutbildning på WLH i Bromma.
6 kurstillfällen + en sommarvecka.
Rektor deltog i en förskolechefsutbildning med FSO 24 och 25 januari.
7 februari och 28 mars. Rektor – förskolechefsmöte x 2 i Järna med SEA. Ekonomisk tregrening.
En medarbetare till var med på mötet den 28 mars.
14 mars. En medarbetare – Förskolechefsmöte i Järna i samband med samrådsmötet. FSO och Arbetsgivaralliansen.
27 augusti. Styrelsekurs med FSO - Mimmi von Troil, på Lekskolan kl. 18 - 21 – Styrelsen + rektor deltog.
15 september. En endagskurs kring Autism och ADHD i Lund. 3 medarbetare deltog.
7 november ”Om ett barn far illa” Centrum för fortbildning med Staffan Olsson. Rektor deltog.
 
Studiedagar
14 februari –Förmiddag: Städning av vind. Omflyttning och städning på kontoret. Genomgång av material. Bortforsling av skräp till återvinningscentralen.
Eftermiddag: Samtal kring sådant vi inte hunnit med på kollegiemötena.
30 maj – vi firade Waldorf 100 på Lekskolan tillsammans med barn och föräldrar och även några barn och föräldrar från Lunds waldorfskola.
Vi samlades på Tomtebos gård.
Vi gick i procession upp till Backebo med vårt ”Husband” i täten. De spelade Äppelbo och Det gåtfulla folket. Där samlades vi vid den nya bänken i form av en bicell och planterade ett körsbärsträd av tre fröknar. Alla vi andra sjöng Vårens vind, När vårsolen lyser, jag vill gå ut och fånga vinden.
Sedan gick vi vidare till ”Vår äng” och sådde solrosfrön som alla fick i sina händer.
Så var det dags för knytkalaset vid vårt grönsaksland.
De som ville kunde skriva på tygvimplar något som beskrev ” Vad är waldorf för dig”
Det blev en mycket stämningsfull och härlig dag.
25 oktober – Löner – komptimmar – kompdagar mm.
Eurytmi
Tomtebo, Östan och Västan hade eurytmi med Lene, var grupp för sig, på torsdagar.
Barnteater
25 januari kom Thomas Wiehe och spelade Gastoq för oss.
26 mars hade vi bjudit in Charlotte och Göran Krantz. En eurytmisaga: Sagan om vanten.
Studiebesök och praktik
Vi har haft några studiebesök under året.
Föräldramöten
24 januari. Backebo och Tomtebo bjöd in alla föräldrar till soppkväll.
Lillebo och Pyttebo hade ett eget föräldramöte
21 mars var det gemensamt föräldramöte för alla grupper. Vi berättade då om Waldorf 100 och började planera dagen som skulle bli den 30 maj.
9 september. Gemensamt föräldramöte för alla. Vi presenterade waldorfpedagogiken kring Årsrytmen.
16 oktober. Föräldramöte var för sig i alla grupper.
 
Solbarnsverksamhet
Under vårterminen hade vi 22 Solbarn och höstterminen 13 Solbarn.
Vi har haft fyra Solbarnskollegiemöten under året. Solbarnskollegiet består av Sara, Kia och Eva från Hardeberga och Nina från Solvinden.
27 mars - Solbarnsföräldramöte där vi berättade om vår Solbarnsverksamhet för de blivande Solbarnen.
27 april - Solbarnsföräldramöte för den nuvarande gruppen.
20 augusti – Solbarnsföräldramöte tillsammans med Solvinden för den nya gruppen.
Vi har under året, främst på torsdagar, haft gemensam solbarnsverksamhet med Solvinden.
Sammanlagt 16 barn.
För övrigt sker vårt Solbarnsarbete dagligen.
Vår Solbarnsverksamhet förbereder barnen inför skolstart.
Tre gånger under april – maj träffades de blivande skolbarnen i fritidsskogen under förmiddagen. Då bjöds även de barn som inte var knutna till någon av Lekskolorna in.
Vi besökte Fritids en förmiddag.
Vilka som skulle bli lärare blev klart sent. Därför gick det inte att få till ett besök hos oss från dem. Men överföringssamtal hölls.
Förutom de vi själva gör med Solbarnen har vi haft:
 
Cirkuslek under vår och höst med Carolina Lennryd.
Under sammanlagt 6 tillfällen.
Pojken och stjärnan på Sagohuset
Indiansagor med Antonio – vid tre tillfällen.
Skissernas museum
Besök på vår Bondgård – Kulturens Östarp vår och höst.
Besökt Smeden i smedjan.
Besökt Biodlaren i bigården och trädgårdsmästaren vid grönsaksodlingarna.
Medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal pågår under hela året. Som vanligt är det svårt att få till det under arbetstid. Det är Cia och Eva Halling som genomfört dem.
 
Brandskydd
Brandövning vår och höst.
Skolan har också brandövningar där Tomtebo, Lillebo och Pyttebo blir involverade.
HLR
28 maj hade vi HLR – hjärtstartare med Roland och Yvonne Falkbjer. Kl 16.30 – 19.
Årstidsfester
15 februari- Solfest
12 april – Påskfest
7 juni – Sommarfest med föräldrar
16 augusti – Bullkalas med föräldrar.
27 september – Mikaelifest
2 oktober – Skördefest med föräldrar
8 oktober – Äppelmusteri med några föräldrar.
12 oktober – Trädgårdsarbetsdag med barn och föräldrar
8 november – Lyktfest med föräldrar
19 november – Ljusstöpning. Föräldrar får gärna vara med. Två föräldrar var med.
23 november – Basar där alla som ville fick hjälpa till.
30 november – Adventspiral med föräldrar
Inskrivningssamtal
Under maj och juni hade vi inskrivningssamtal i alla grupper. Även några under hösten med de barn som blev erbjudna plats senare.
Tillsyn – kommunen
Inte detta år.
Tillsyn – miljöförvaltningen
15 maj hade vi tillsyn från Miljöförvaltningen kl. 9-12.
Det gick rätt så bra. Några påpekanden fick vi.
Tillsyn – kök
I september var det kökskontroll. Det var inget att anmärka på.
Kommunmöten
27 februari och 14 november. Vi deltog med tre fröknar på båda.
Trädgårdsarbetsdagar
27 april och 12 oktober hade vi trädgårdsarbetsdagar
Öppet hus på Lekskolan
11 maj hade vi öppet hus på Lekskolan i samband med skolans Vårfest. Vi bjöd in de barn och föräldrar som skulle börja efter sommaren. Kia och Eva tog emot, visade runt, förde samtal och bjöd på fika.
Väldigt många kom och vi hade svårt att ge alla den tid som behövdes.
Nästa år bör vi vara minst en fröken till.
Året 2019.
Vi har framförallt levt i tankarna och planeringen inför ett nybygge.
Pyttebolokalerna ska vi helst lämna januari 2021 och Lillebo c: a ett år senare.
Vi har vänt och vridit på alla möjligheter som dykt upp.
Frågat kyrkan om vi skulle kunna köpa ”Uthuset” till församlingshemmet. De behövde själva lokalen.
Frågat om vi kunde köpa skolans mark som omgärdar oss. Priset var för högt. Förhandling är påbörjat.
Tränga ihop oss på vår tomt och försöka få tag på bodar.
Men trots motstånd gav vi inte upp och skam den som ger sig.
Efter årsskiftet hände något. Så fortsättning följer i nästa Verksamhetsberättelse.
 
Tack alla medarbetare, barn, föräldrar och Styrelsen för allt ni bidrar med på olika sätt som gör att vi tillsammans skapar Lekskolan i Hardeberga.
 
Eva Halling